استخدام نيروي زميني ارتش در سال ۹۹ (استخدام جديد)

۹۰ روز قبل ۲۸۰۲ انديشه متخصصين

استخدام نيروي زميني ارتش

اخبار و استخدام‌هاي نيروي زميني ارتش به محض اعلام توسط مراجع رسمي در اين صفحه اطلاع رساني ميگردد. بديهي ميباشد شما با مراجعه روزانه به اين صفحه ميتوانيد علاوه بر مطالعه تمام اخبار و استخدام هاي نيروي زميني ارتش ، آشنايي با سوالات و منابع مطالعاتي استخدام نيروي زميني ارتش و منابع مصاحبه استخدامي، در جريان استخدام جديد نيز قرار بگيريد. در ادامه با كليك بر روي هر لينك فهرست مطالب به بخش مربوطه هدايت ميشويد.

خبر ۱۱ شهريور ۹۹ - استخدام و عضويابي مقطع افسر پيماني و متخصص علمي و تجربي

نيروي زميني ارتش جمهوري اسلامي ايران در ادامه راه نوراني شهيدان والامقام و به منظور حفظ تماميت ارضي ميهن عزيز اسلامي، از بين جوانان ولايتمدار ، متدين ، انقلابي با تفكر بسيجي و متعهد به حفظ ارزش هاي انقلابي نظام جمهوري اسلامي ايران به صورت افسر پيماني(پنج ساله) و متخصص علمي پيماني و تجربي پيماني(شش ساله) وفق ماده۳۳ قانون آجا براي خدمت در يگان هاي تابعه نزاجا و همچنين متخصص هيئت علمي وفق ماده ۳۸ قانون آجا جهت خدمت در دانشگاه افسري امام علي(ع) با شرايط و امتيازات زير همرزم مي پذيرد.
الف) شرايط استخدام :
۱ شرايط عمومي :
۱-۱ متدين به دين مبين اسلام (التزام عملي به فرايض ديني و آگاهي داشتن به احكام شرعي در حد نياز و قرائت و روان خواني قرآن كريم).
۲-۱ تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران .
۳-۱ ايمان به انقلاب اسلامي و نظام جمهوري اسلامي و آمادگي فداكاري در راه تحقق اهداف آنها.
۴-۱ عدم محكوميت ناشي از اقدام عليه انقلاب اسلامي و نظام جمهوري اسلامي ايران .
۵-۱ عدم محكوميت به محروميت از خدمات دولتي.
۶-۱ عدم سابقه عضويت يا وابستگي به احزاب و گروههاي سياسي غير قانوني و يا الحادي .
۷-۱ عدم عضويت يا وابستگي به احزاب و گروهاي سياسي.
۸-۱ عدم معروفيت به فساد اخلاقي و عدم اعتياد به مواد مخدر و نداشتن سوء پيشينه كيفري برابر اعلام مراجع ذيصلاح.
۹-۱ حداقل قد ۱۶۵ سانيمتر و داشتن سلامت رواني و جسماني برابر تاييديه اداره بهداشت و درمان نيروي زميني ارتش.
۱-۱۰ كساني كه به عنوان عضو به ارتش مي پيوندند بايد براي رزمنده شدن وارد شوند و آمادگي انجام ماموريت در هرنقطه از كشور را داشته باشند.
۱۱-۱شاخصه هاي تدين و انقلابي بودن اصل بوده و در همه مراحل مورد توجه قرار ميگيرد.
۱۲-۱استخدام افراد بر مبناي مرتفع نمودن مشكلات اقتصادي آنان نبوده و جذب و استخدام براساس نياز سازمان مي¬باشد.
۱۳-۱در استخدام افراد به وجود انگيزه خدمتي، روحيه ايثار و فداكاري توجه مي¬شود.
۲ شرايط اختصاصي متخصص علمي پيماني:
۱-۲ دارا بودن مدرك تحصيلي از دانشگاه هاي معتبر كه به تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري رسيده باشد.
۲-۲ پايان طرح عمومي براي رشته هايي كه ملزم به گذراندن طرح اجباري بوده و پايان طرح عمومي و مدرك ضريب k براي پزشكان متخصص.
۳-۲ داشتن حداقل معدل ۱۳ براي رشته هاي مهندسي و حداقل معدل ۱۴ براي رشته هاي غير مهندسي و براي پزشكان عمومي و متخصص حداقل معدل ۱۳.
۴-۲ حداكثر سن براي داوطلبان مقطع دكترا ۳۰ سال و براي داوطلبان مقطع متخصص كارشناسي ۲۸ سال مي باشد.
تبصره: داوطلباني كه خدمت دوره ضرورت را انجام داده اند طول مدت دوره ضرورت به حداكثر سن آنان اضافه خواهد شد.
۵-۲ موفقيت در انجام معاينات پزشكي، مصاحبه هاي مكتبي، امنيتي، علمي و آزمون مقاومت جسماني.
۶-۲ سپردن تعهد خدمتي به مدت ۶ سال به صورت پيماني برابر ضوابط قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران .
۷-۲ مدت قرارداد متخصصان پيماني ۶ سال مي باشد.
۸-۲يك نمره به معدل كل فرزندان نظامي كه عضويابي شده اند ارفاق مي شود.
۹-۲ دارندگان كارت معافيت پزشكي و داوطلبان مشمول خدمت سربازي كه دفترچه اعزام به خدمت آنان مهر غيبت سنواتي داشته باشند، حق نام نويسي ندارند.
۳)شرايط اختصاصي متخصص تجربي پيماني:
۱-۳ داشتن مدرك تحصيلي ديپلم متوسطه با حداقل معدل ۱۳.
۲-۳ موفقيت در آزمون ورودي، معاينات پزشكي ، آزمون مقاومت جسماني ، مصاحبه هاي مكتبي و امنيتي و ارزيابي مهارت متخصص.
۳-۳ داشتن گواهينامه تخصصي در رشته مورد نياز از سازمان متخصص حرفه اي كشور.
۴-۳ حداكثر سن براي داوطلبان استخدام متخصص تجربي۲۶ سال تمام مي باشد.
تبصره: داوطلباني كه خدمت دوره ضرورت را انجام داده اند طول مدت دوره ضرورت به حداكثر سن آنان اضافه خواهد شد.
۵-۳ يك نمره به معدل كل فرزندان نظامي كه عضويابي شده اند ارفاق مي شود.
۶-۳ دارندگان كارت معافيت پزشكي و داوطلبان مشمول خدمت سربازي كه دفترچه اعزام به خدمت آنان مهر غيبت سنواتي داشته باشند، حق نام نويسي ندارند.
۴ شرايط اختصاصي افسر پيماني(نيروهاي بهداشتي):
۱-۴دارا بودن مدرك تحصيلي از دانشگاه هاي معتبر كه به تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري رسيده باشد.
۲-۴ داشتن حداقل معدل ۱۳ براي پزشكان عمومي يا متخصص.
۳-۴ حداكثر سن براي¬ داوطلبان مقطع دكترا ۳۰ سال و براي داوطلبان مقطع متخصص كارشناسي ۲۸ سال مي باشد.
تبصره: داوطلباني كه خدمت دوره ضرورت را انجام داده اند طول مدت دوره ضرورت به حداكثر سن آنان اضافه خواهد شد.
۴-۴ موفقيت در معاينات پزشكي، مصاحبه هاي مكتبي، امنيتي، علمي و آزمون مقاومت جسماني.
۵-۴ سپردن تعهد خدمتي به مدت ۵ سال به صورت پيماني برابر ضوابط قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران.
۶-۴ مدت قرارداد افسران پيماني ۵ سال مي باشد.
۷-۴ يك نمره به معدل كل فرزندان نظامي كه عضويابي شده¬اند ارفاق مي شود.
۸-۴ دارندگان كارت معافيت پزشكي و داوطلبان مشمول خدمت سربازي كه دفترچه اعزام به خدمت آنان مهرغيبت سنواتي داشته باشند، حق نام نويسي ندارند.
۵ شرايط اختصاصي متخصص هيئت علمي براي دانشگاه افسري امام علي(ع):
۱-۵ داشتن مدرك تحصيلي معتبر از دانشگاه هاي دولتي معتبر مراكز استان تهران با حداقل معدل ۱۴
۲-۵ موفقيت در آزمون ورودي، معاينات پزشكي ، آزمون مقاومت جسماني ، مصاحبه هاي مكتبي و امنيتي و ارزيابي مهارت متخصص.
۳-۵ حداكثر سن براي¬ داوطلبان مقطع دكترا ۳۰ سال تمام مي باشد.
تبصره: داوطلباني كه خدمت دوره ضرورت را انجام داده اند طول مدت دوره ضرورت به حداكثر سن آنان اضافه خواهد شد.
۴-۵ يك نمره به معدل كل فرزندان نظامي كه عضويابي شده اند ارفاق مي شود.
۵-۵ دارندگان كارت معافيت پزشكي و داوطلبان مشمول خدمت سربازي كه دفترچه اعزام به خدمت آنان مهر غيبت سنواتي داشته باشند، حق نام نويسي ندارند.
۶-۵ وضعيت شايستگي علمي و آموزشي و پژوهشي داوطلبان هيئت علمي پس از قبولي نهايي داوطلبان در فرآيند گزينش مربوط با مصاحبه حضوري دفتر امور هيئت علمي دانشگاه افسري امام علي(ع) تاييد مي گردد.
ب) امتيازات:
۱ همسر و فرزند استخدام شدگان به عنوان عائله تحت تكفل محسوب گرديده و كاركنان استخدامي و عائله تحت تكفل آنان مطابق ضوابط و مقررات از مزاياي حكمت كارت ، بيمه خدمات درماني ، بيمه عمر و حوادث و ساير تسهيلات رفاهي بهره مند خواهند گرديد.
۲ فرزندان خانواده هاي معظم شهداء، جانبازان، آزادگان و نظاميان در صورت ارائه مدرك معتبر از مراجع ذي صلاح از امتيازات قانوني مصوبه مربوط برخوردار خواهند شد .
۳ حافظان كل قرآن كريم در صورت احراز شرايط عمومي و اختصاصي در اولويت مي باشند.
۴)فرزندان شهدا، جانبازان از كارافتاده كلي (نامه از بنياد شهيد و امور ايثارگران) و آزادگان از كارافتاده كلي از شرايط سن و معدل معاف مي باشند.
د ) مدارك لازم جهت نام نويسي:
اصل كليه مدارك نام نويسيي توسط مسئولين دفاتر جذب و عضويابي رويت مي گردد.
۱ سه قطعه عكس ۴*۳ پشت نويسي شده.
۲ يك برگ روگرفت مدرك تحصيلي.
۳ يك برگ روگرفت پايان طرح عمومي براي رشته هاي كه ملزم به ارائه آن مي باشند و روگرفت پايان طرح عمومي و ضريب k براي پزشكان.
۴ يك برگ روگرفت كارت پايان خدمت (براي داوطلباني كه خدمت سربازي را انجام داده اند).
۵ يك برگ روگرفت كارت معافيت غير پزشكي دائم.
۶ يك برگ روگرفت گواهي اشتغال به خدمت سربازي در صورت نداشتن غيبت سنواتي (جهت كاركنان وظيفه).
۷ يك برگ روگرفت برگ اعزام به خدمت بدون مهر غيبت سنواتي هنگام نام نويسي جهت داوطلبان مشمول.
۸ يك سري روگرفت از تمام صفحات شناسنامه.
۹ يك برگ روگرفت كارت ملي.
۱۰ يك برگ روگرفت گواهينامه سازمان متخصص حرفه اي كشور براي مشاغل متخصص تجربي.
۱۱ يك برگ روگرفت گواهينامه رانندگي پايه يكم براي مشاغل متخصص تجربي(راننده).
۱۲ يك برگ روگرفت معرفي¬نامه معتبر جهت فرزندان شهدا، جانبازان، آزادگان (از بنياد شهيد و امور ايثارگران كشور) و بسيجيان فعال، نظاميان شاغل و بازنشسته.
*تاريخ شروع و خاتمه نام نويسي و انجام فرآيند گزينش مربوط و اعلام نتيجه قبولين نهايي:
۱ داوطلبان عضويابي شده به همراه مدارك مندرج در بند(د) از تاريخ ۱۳۹۹/۷/۱تا ۱۳۹۹/۸/۱ به نزديك ترين دفتر جذب و عضويابي استان محل سكونت مراجعه و ضمن تحويل مدارك نسبت به نام نويسي خود اقدام نمايند.
۲ فرآيند گزينش داوطلبان از تاريخ۲۴/۸/ ۱۳۹۹ شروع و در تاريخ ۲۸/۸/ ۱۳۹۹ خاتمه مي يابد.
۳ نتيجه نهايي فرآيند گزينش افسر پيماني ، متخصص پيماني و هيئت علمي تا تاريخ ۱۳۹۹/۹/۱۵به دفاتر جذب و عضويابي مربوط اعلام خواهد شد.
لازم به ذكر است كه در صورت تكميل سهميه در هر تخصص ، نام نويسي متوقف خواهد شد

رديف مقطع و رشته تحصيلي نوع استخدام جنسيت شهر محل خدمت
  دامپزشك افسر پيماني مرد مشهد-اصفهان-تهران-بروجرد-سنندج-اهواز-دغاغله-خرم آباد-مراغه.
  متخصص كارشناسي روانشناسي باليني افسرپيماني مرد كازرون-تهران-زنجان-سنندج-مريوان-دشت آزادگان-اهواز-خاش.
  متخصص كارشناسي علوم تغذيه افسرپيماني مرد كازرون-تهران-اصفهان-شهرضا-دزفول-دغاغله-كرمان-خاش-ايرانشهر-مراغه-سقز.
  متخصص كارشناسي بهداشت عمومي افسرپيماني مرد تهران-همدان-دزفول-دغاغله-كرمان-خاش-قوشچي-سراب.
  متخصص كارشناسي بهداشت محيط افسرپيماني مرد تهران-زنجان-همدان-مريوان-دزفول-دشت آزادگان-اهواز-دغاغله-كرمان-خاش-ايرانشهر-قوشچي-سراب.
رديف مقطع و رشته تحصيلي نوع استخدام تعداد جنسيت شهر محل خدمت
  دكتراي زبان انگليسي كارمند هيئت علمي دااف امام علي(ع) ۲ مرد تهران
  متخصص بيماري هاي عفوني كارمند علمي پيماني ۱ مرد/زن تهران
  روانپزشك كارمند علمي پيماني ۱ مرد/زن تهران
  متخصص كارشناسي مترجمي زبان انگليسي كارمند علمي پيماني ۱ مرد تهران
  متخصص كارشناسي مترجمي زبان عربي كارمند علمي پيماني ۱ مرد تهران
  مهندسي مكانيك - جامدات كارمند علمي پيماني ۲ مرد تهران
  مهندسي تكنولوژي جوشكاري كارمند علمي پيماني ۱ مرد تهران
  مهندسي مكانيك- مكانيك كارمند علمي پيماني ۱ مرد اصفهان
  مهندسي مكانيك- ساخت و توليد كارمند علمي پيماني ۱ مرد اصفهان
  مهندسي مكانيك- طراحي جامدات كارمند علمي پيماني ۱ مرد اصفهان
  مهندسي صنايع- توليد صنعتي كارمند علمي پيماني ۱ مرد تهران
  مهندسي صنايع- صنايع كارمند علمي پيماني ۱ مرد تهران
  مهندسي برق- مخابرات (مسلط به زبان فارسي پشتو) كارمند علمي پيماني ۱ مرد مشهد
  مهندسي برق- الكترونيك كارمند علمي پيماني ۲ مرد تهران
  مهندسي كامپيوتر- نرم‌افزار كارمند علمي پيماني ۲ مرد تهران
  مهندسي كامپيوتر- نرم‌افزار كارمند علمي پيماني ۱ مرد اصفهان
  مهندسي كامپيوتر- نرم‌افزار كارمند علمي پيماني ۱ مرد مسجدسليمان
  مهندسي كامپيوتر- نرم‌افزار كارمند علمي پيماني ۱ مرد كرمان
  مهندسي كامپيوتر- سخت افزار كارمند علمي پيماني ۱ مرد دزفول
  مهندسي عمران- عمران كارمند علمي پيماني ۱ مرد تهران
  مهندسي عمران- عمران كارمند علمي پيماني ۱ مرد اهواز
  مهندسي عمران- عمران كارمند علمي پيماني ۱ مرد خزراباد
  مهندسي عمران- عمران كارمند علمي پيماني ۱ مرد بروجرد
  مهندسي عمران- عمران كارمند علمي پيماني ۱ مرد دغاغله
  مهندسي عمران- عمران كارمند علمي پيماني ۱ مرد قوشچي
  مهندسي عمران- عمران كارمند علمي پيماني ۲ مرد مشهد
  مهندسي عمران- عمران كارمند علمي پيماني ۲ مرد كرمان
  متخصص كارشناسي تربيت بدني/  آسيب شناسي ورزشي و امدادگري كارمند علمي پيماني ۱ مرد تهران
  تعميركار ماشين آلات سنگين كارمند تجربي پيماني ۱ مرد تهران
  جوشكار كارمند تجربي پيماني ۱ مرد كرمانشاه
  آرايشگر كارمند تجربي پيماني ۱ مرد تهران
  نقاش ساختمان كارمند تجربي پيماني ۱ مرد تهران
  نقاش ساختمان كارمند تجربي پيماني ۱ مرد مشهد
  آشپز كارمند تجربي پيماني ۱ مرد كرمانشاه
  آشپز كارمند تجربي پيماني ۱ مرد تهران
  كمك كار بهداشتي كارمند تجربي پيماني ۱  مرد اروميه
  صافكار خودرو كارمند تجربي پيماني ۱  مرد كرمان
  لوله كش كارمند تجربي پيماني ۱  مرد قوچان
  لوله كش كارمند تجربي پيماني ۱ مرد اصفهان
  لوله كش كارمند تجربي پيماني ۱ مرد كرمان
  تعميركار دستگاه هاي حرارتي و برودتي كارمند تجربي پيماني ۱ مرد مسجدسليمان
  تعميركار سوخت و برق خودرو كارمند تجربي پيماني ۱ مرد مسجدسليمان
  جوشكار خودرو كارمند تجربي پيماني ۱ مرد مسجد سليمان
  برق ساختمان كارمند تجربي پيماني ۱ مرد كرمانشاه
  مكانيك خودرو كارمند تجربي پيماني ۱ مرد مشهد
  برق فشار قوي كارمند تجربي پيماني ۱ مرد دشت آزادگان
  باطري ساز كارمند تجربي پيماني ۱ مرد كرمان
  متصدي انتظامات بانوان كارمند تجربي پيماني ۱ زن اهواز
  راننده پايه يكم كارمند تجربي پيماني ۱ مرد مسجد سليمان
  راننده پايه يكم كارمند تجربي پيماني ۳ مرد تهران
  راننده پايه يكم كارمند تجربي پيماني ۱ مرد كرمانشاه
  راننده پايه يكم كارمند تجربي پيماني ۱ مرد شيراز
  راننده پايه يكم كارمند تجربي پيماني ۱ مرد مراغه
  راننده پايه يكم كارمند تجربي پيماني ۱ مرد مشهد
  راننده پايه يكم كارمند تجربي پيماني ۱ مرد دزفول
  راننده پايه يكم كارمند تجربي پيماني ۱ مرد كرمان

براي مشاهده شرايط استخدام اينجا كليك نماييد

فرصت هاي شغلي متخصصين ايران نيروي زميني ارتش
منابع مطالعاتي براي مصاحبه استخدامي نيروي زميني ارتش
در اين بخش تمام منابع مطالعاتي براي مصاحبه آزمونهاي استخدامي شامل مصاحبه عقيدتي و سياسي، روانشناختي، تخصصي و ... گردآوري شده است. شما ميتوانيد با مراجعه به هر لينك مورد انديشه متخصصين مطالب موجود را مطالعه نماييد.
لينكهاي مفيد و متخصصدي استخدام نيروي زميني ارتش
در اين بخش به منظور دسترسي بهتر، صفحات مهم و متخصصدي ليست شده است شما مي توانيد در صورت نياز به هر صفحه بر روي لينك مورد انديشه متخصصين كليك نماييد.
آرشيو مطالب پيشين
آرشيو مطالب پيشين و سالهاي گذشته مربوط به استخدامي نيروي زميني ارتش در اين قسمت ليست شده است، لطفا در صورت تمايل به مطالعه از پيوست هاي مربوط به سال مورد انديشه متخصصين خود استفاده بفرماييد
سوالات متداول

۲٬۸۰۲ انديشه متخصصين براي استخدام نيروي زميني ارتش در سال ۹۹ (استخدام جديد)

لطفا سوالات و هم انديشي ها خود را بيان كنيد