اخبار استخدامي امروز

دستور رييس جمهوري براي استخدام ۲۰ هزار فرزند شهيد و ايثارگر اجرايي شود
نهايي شدن دستمزد نيروي سادهان در روز‌هاي پاياني اسفند
دستمزد نيروي سادهان را هم مثل متخصصان متناسب سازي كنيم
ايجاد ۲۸۰ هزار فرصت شغلي براي روستاييان
كنكور دكتري تخصصي سال ۱۴۰۰ جمعه برگزار مي شود
نتايج تكميل ظرفيت آزمون دستياري امروز اعلام مي شود
استخدام ۸ هزار مربي پرورشي و مشاوره در آموزش و پرورش
زمان اعلام نتايج پذيرش مشمولين متقاضي امريه سربازي اعزام ارديبهشت ماه ۱۴۰۰
فراخوان جذب هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي
جزئيات بيمه تكميلي جديد فرهنگيان اعلام شد
آخرين فرصت پرداخت جريمه غايبان خدمت وظيفه مشخص شد
شوراي نگهبان مصوبه مجلس براي استخدام ۱۰ هزار نهضتي و معلم طرح امين را تاييد كرد
نمونه كارنامه ها و درصدهاي استخدامي آموزش و پرورش سال ۹۹
استخدام دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه (مشاهده نتايج)
آخرين تغييرات خدمت سربازي و معافيت ها در سال ۹۹ (آخرين اخبار)
حداقل حقوق، دستمزد و مزاياي سال ۹۹
اخبار دانشگاه آزاد اسلامي در سال ۹۹ (كليه اخبار)
آخرين اخبار تحصيلي كشور در سال ۹۹
آخرين اخبار از نحوه خريد خدمت سربازي در سال ۹۹
اخبار جذب هيات علمي در سال ۹۹ (كليه اخبار)